Use of steroids for training purposes – shall we upgrade our knowledge before we upgrade our body? 

In today’s world, disinformation about steroid use makes it easy to be misled. Every young person wants to look good, and in their quest for this, they tend  to resort to the use of substances that will help them get in good shape faster. The Internet is full of false claims and half-truths, leading many people to believe that steroids are a safe and effective way to build muscle and increase strength. 

However, the truth is far from this, and gaining knowledge before gaining muscle mass and strength is essential to avoid the dangers of steroid use. 

Steroids are synthetic hormones that mimic the effects of testosterone on the body. They are used to treat various medical conditions, such as delayed puberty, muscle loss, and osteoporosis. Steroid abuse can cause several adverse effects, both physical and psychological.  

However, steroid use has become increasingly popular among young people in recent years, especially among those who engage in athletics and fitness. According to a study by the National Institute on Drug Abuse, the majority of people who abuse steroids are young people between the ages of 20 and 30. Contrary to the popular claim, only about 22% of teens use steroids. 

One of the most significant dangers of steroid use is the risk of developing severe health problems. Steroids can cause liver damage, high blood pressure, heart disease, and infertility, among other issues. Long-term steroid use can also increase the risk of developing certain cancers, such as prostate and liver cancer. 

LEGGI ANCHE:  Media disinformation regarding criminal proceedings with great public attention.

Another risk of steroid use is the potential for addiction. Steroids can be highly addictive, and users may experience withdrawal symptoms when they stop using them. Steroid dependence can also lead to the development of other substance abuse problems, such as alcohol and drug addiction. According to a report by the National Institute on Drug Abuse, about 32% of people who abuse anabolic steroids become dependent. 

Therefore, acquiring knowledge before acquiring good physical shape through steroid use is essential. It is essential to understand the risks associated with using steroids and the potential consequences of their abuse. Before starting any exercise program or diet, it is important to consult a health professional who can provide safe and effective ways to achieve your fitness goals. 

In conclusion, disinformation about steroid use for training purposes is a dangerous trend that can lead to serious health consequences. Young people should understand the risks associated with steroid use before starting their use. Instead of relying on steroids, the focus should be on safe and effective ways to build muscle and increase strength, such as a healthy diet, regular exercise, and rest. Remember that there are no shortcuts to achieving your fitness goals, and the risks of steroid use are simply not worth it. 

Дезинформация относно употребата на стероиди за тренировки – трябва ли да надградим знанието си преди да надградим тялото си? 

В днешния свят е лесно да бъдем подведени от дезинформацията относно използването на стероиди. Всеки млад човек иска да изглежда добре и в стремежа си към това е склонен да прибегне към употребата на вещества, които да му помогнат да влезе по-бързо в добра форма. Интернет е пълен с неверни твърдения и полуистини, което кара много хора да вярват, че стероидите са безопасен и ефективен начин за изграждане на мускули и увеличаване на силата. 

LEGGI ANCHE:  Disinformation on coffee: the positive and unwanted effects.

Истината обаче е далеч от това и придобиването на знания, преди да натрупате мускулна маса и сила, е от съществено значение, за да избегнете опасностите от употребата на стероиди. 

Стероидите са синтетични хормони, които имитират ефектите на тестостерона в организма. Те се използват за лечение на различни медицински състояния, като забавен пубертет, загуба на мускули и остеопороза. Злоупотребата със стероиди може да доведе до редица неблагоприятни ефекти, както физически, така и психологически.  

Въпреки това, използването на стероиди става все по-популярно сред младите хора през последните години, особено сред тези, които се занимават с лека атлетика и фитнес. Според проучване на Националния институт за злоупотреба с наркотици, по – голяма част от хората, които злоупотребяват със стероиди са млади хора на възраст между 20 и 30 години. Обратно на популярното твърдение, само около 22 % от тийнейджърите използват стероиди. 

Една от най-значимите опасности от използването на стероиди е рискът от развитие на сериозни здравословни проблеми. Стероидите могат да причинят увреждане на черния дроб, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания и безплодие, наред с други проблеми. Дългосрочната употреба на стероиди също може да увеличи риска от развитие на някои видове рак, като рак на простатата и рак на черния дроб. 

LEGGI ANCHE:  Дезинформация при рекламиране на продукти за здравословен начин на живот.

Друг риск от употребата на стероиди е потенциалът за пристрастяване. Стероидите могат да бъдат силно пристрастяващи и потребителите могат да изпитат симптоми на отнемане, когато спрат да ги използват. Стероидната зависимост може да доведе и до развитие на други проблеми със злоупотребата с вещества, като алкохолна и наркотична зависимост. Според доклад на Националния институт за злоупотреба с наркотици около 32% от хората, които злоупотребяват с анаболни стероиди стават зависими. 

Ето защо, придобиването на знания преди придобиване на добра физическа форма чрез използване на стероиди е от съществено значение. Важно е да се разберат рисковете, свързани с използването на стероиди и потенциалните последици от тяхната злоупотреба. Преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма или хранителен режим, е важно да се консултирате със здравен специалист, който може да предостави насоки за безопасни и ефективни начини за постигане на Вашите фитнес цели. 

В заключение, дезинформацията за употребата на стероиди за тренировъчни цели е опасна тенденция, която може да доведе до сериозни последици за здравето. Младите хора трябва да разбират рисковете, свързани с използването на стероиди, преди да започнат тяхната употреба. Вместо да се разчита на стероиди, е необходимо съсредоточаване върху безопасни и ефективни начини за изграждане на мускули и увеличаване на силата, като здравословна диета, редовни физически упражнения и почивка. Не забравяйте, че няма преки пътища за постигане на Вашите фитнес цели, а рисковете от употребата на стероиди просто не си заслужават.  

Mina Kyurkchieva

foto Edgar Chaparro da unsplash.com