Świat vs fake news.

Świat w ferworze nierównej walki broni się przed dezinformacją w sieci.

W erze postępującej cyfryzacji i wzrastającej roli mediów internetowych, coraz bardziej powszechnym zjawiskiem staje się fake news, a na jego negatywny wpływ społeczeństwo narażone jest w szczególności podczas kryzysowych sytuacji. Wraz ze zwiększającą się ilością zdarzeń, zwiększa się zapotrzebowanie na pozyskiwanie rzetelnych informacji. Równoczesnym do tego zjawiskiem jest rozprzestrzeniająca się w sieci dezinformacja.

Czymś więcej niż tylko dezinformacją jest w fake news, który należy uznać za planowane działanie na rzecz wprowadzenia w obieg informacji w celu manipulacji, zwiększenia wyświetleń strony czy wprowadzenia chaosu i paniki.

Strategie i instytucje na froncie. Właśnie z tego powodu wzrasta potrzeba powstawania instytucji i inicjatyw, które mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu fake news. W Polsce można wskazać liczne aktywności podejmowane zarówno przez administrację publiczną jak i organizacje pozarządowe. Do pierwszej grupy między innymi należy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które “koordynuje komunikację strategiczną i aktywnie przeciwstawia się dezinformacji poprzez monitoring, analizę i kształtowania polskiej przestrzeni informacyjnej oraz zwiększanie świadomości społecznej”. Natomiast na rzecz organizacji pozarządowych działa Stowarzyszenie Demagog, Infoops – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń czy INDEED Media Watch – Instytut Dialogu i Dyskursu.

W dobie pandemii, w związku z przeniesieniem życia do sfery online i szerzącą się dezinformacją, powstały różne portale internetowe identyfikujące i analizujące fake news. Przykładami takich stron są: www.sprawdzimy.info, www.fakenews.pl www.antyfake.pl

Ukraińscy uchodźcy ofiarą manipulacji. Na popularności zyskał również Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, który prowadzi badania w skali krajowej w zakresie skutecznego dotarcia do odbiorców w social mediach, a także analizuje i bada publikowane treści i informacji oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w sieci. Idealnie obrazuje to narracja wydarzeń związanych z wybuchem wojny na Ukrainie i jej bezpośredni wpływ na Polskę, skutkujący dynamiczną akcją dezinformacyjną w odniesieniu do kryzysu uchodźczego.

LEGGI ANCHE:  Carenza di personale, Zambelli: "In calo nel settore terziario".

W sieci pojawiło się bardzo dużo artykułów przedstawiających negatywne nastawienia Polaków do uchodźców, gdy w rzeczywistości sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Szczególnie w takich momentach rola instytucji jak IBIMS jest kluczowa, ponieważ polega na dostarczaniu i weryfikowaniu informacji, które docierają do odbiorców jako rezultat celowych akcji dezinformacyjnych. Dodatkowo takie instytucje mogą szybko i efektywnie przeciwdziałać fake news.

Fake news – jak nie polec na polu walki. Zacięta walka pomiędzy odbiorcami a beneficjentami fake news zyskuje na znaczeniu. Powoduje to coraz większa ilość bodźców, komunikatów i prędkość przetwarzania danych, którymi świat zasypuje nas każdego dnia.Właśnie dlatego niezmiernie istotne jest posiadanie wiedzy i odpowiednich narzędzi aby odpowiednio filtrować informacje, a także korzystać z transparentnych źródeł. W przypadku kiedy nie jesteśmy w stanie sami zweryfikować jakiejś informacji, z odsieczą przychodzą inicjatywy prężnie przeciwdziałające fake news.

Jednak, czy świat jest w stanie wygrać tę wojnę?

Foto di u_5785qxtfen da Pixabay

The World Vs Fake News.

In the fervour of uneven battle, the world defends itself against disinformation on the Internet.

In the era of progressive digitization and the growing role of online media, fake news is becoming more and more common phenomenon, and the public is exposed to its negative influence especially during crisis situations. As the number of incidents increases, the demand for obtaining reliable information rises as well. A parallel phenomenon is disinformation spreading all over the Internet. Fake news is something more than just disinformation. It is considered as a planned action to circulate information in order to manipulate people, increase page views or create chaos and panic.

LEGGI ANCHE:  Post-verità e fake news al centro del progetto internazionale Creative reading and writing.

Strategies and institutions on the frontline. That is why there is a growing need for institutions and initiatives aimed at counteracting fake news. In Poland, there are numerous activities undertaken by both public administration and non-governmental organizations. The first group includes the National Security Bureau (Polish: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), which “coordinates strategic communication and actively opposes disinformation by monitoring, analyzing and shaping the Polish information space and raising public awareness”. On the other hand, NGOs include the Demagog Association, Infoops – Safe Cyberspace Foundation or INDEED Media Watch – Institute of Dialogue and Discourse.

In the era of the pandemic, due to the transfer of life to the online sphere and the spreading disinformation, various Internet portals were created to identify and analyze fake news. Examples of such websites are: www.sprawdzimy.info, www.fakenews.pl www.antyfake.pl

Ukrainian refugees as victims of manipulation. The Institute for Internet and Social Media Research, which conducts national research on effective social media outreach, as well as analyzes and researches published content, information and online crisis management, has recently gained a lot of popularity. This is perfectly illustrated by the narrative of events related to the outbreak of war in Ukraine and its direct impact on Poland, resulting in a dynamic disinformation campaign in relation to the refugee crisis.

LEGGI ANCHE:  Covid-19, la risposta dell'Iss alle ultime fake news.

A great number of articles appeared online depicting negative attitudes of Poles towards refugees, when in fact, the situation looked completely different. During such moments, the role of institutions such as IBIMS is crucial because it aims at providing and verifying information that reaches its audience as a result of deliberate disinformation campaigns. Additionally, such institutions can counter fake news in a quick and effective way.

Fake news – how not to fall on the battlefield. A fierce battle between recipients and beneficiaries of fake news is becoming more and more significant. This causes an increasing number of stimuli, messages and the speed of data processing that the world floods us with every day, which is why it is extremely important to have knowledge and appropriate tools to properly filter information, as well as use transparent sources. In the event that we are not able to verify some information ourselves, initiatives actively counteracting fake news come to the rescue.

However, is the world able to win this war?