The “bad” dog breeds – media stereotypes.

For many years, certain breeds of dogs have been given a bad reputation in the media. These breeds, often referred to as “bad breeds,” including Pit Bulls, Rottweilers, and German Shepherds, have been widely portrayed by the media as aggressive and dangerous, leading to widespread fear and prejudice against them

However, this portrayal has been largely based on disinformation and media stereotypes deriving by sporadic and controversial cases with large media coverage. In reality, there is no such thing as a “bad breed” of dog. Like any other animal, a dog’s behavior is largely dependent on its upbringing and training, as well as its individual temperament and personality. 

The media has often reported on incidents involving these breeds, such as dog attacks or bites. While these incidents are certainly tragic and should be taken seriously, it is important to note that they are the exception rather than the rule. According to the American Veterinary Medical Association, the vast majority of dog bites are not caused by any specific breed, but rather by individual dogs who are not properly trained or socialized. 

In fact, many of the breeds commonly referred to as “bad breeds” were originally bred as working  dogs or pets and have a long history of loyalty and affection towards humans. For example, Pit Bulls were originally bred as fighting dogs, but over time they have become popular family pets due to their loyalty and loving nature

LEGGI ANCHE:  Disinformation about tattoos in young people.

Notwithstanding the above, under pressure from certain social groups, many cities and towns have implemented breed-specific legislation (BSL) that bans certain breeds of dogs or places additional restrictions on their ownership. These laws are often based on media stereotypes and disinformation, rather than any actual evidence of the increased danger posed by these breeds. 

Furthermore, such legislation not only unfairly punishes responsible dog owners, but they also do little to actually reduce the number of dog bites or attacks. Instead, experts recommend focusing on responsible dog ownership and training, regardless of breed. 

In conclusion, the media stereotypes and disinformation surrounding “bad breed” dogs are significantly unjustified. There is no such thing as a “bad breed” of dog. On the contrary, a dog’s behavior is largely dependent on its upbringing, training, and individual personality. Therefore, rather than focusing on breed-specific legislation, we should focus on responsible dog ownership and training to ensure that all dogs, regardless of breed, are well-behaved and safe around humans. 

„Лошите“ породи кучета – медийни стереотипи.

В продължение на много години някои породи кучета се „радват“ на лоша репутация в медиите. Тези породи, често наричани „лоши породи“, като например питбули, ротвайлери и немски овчарки, са широко представяни от медиите като агресивни и опасни, което води до разпространяване на страх и наличие на предразсъдъци срещу тях. 

LEGGI ANCHE:  Disinformation initiatives across the EU.

Следва да се отбележи, обаче, че това тяхно представяне до голяма степен се основава на дезинформация и медийни стереотипи, произтичащи от спорадични и противоречиви случаи с голямо медийно отразяване. В действителност „лоша“ порода кучета не съществува. Подобно на всяко друго животно, поведението на кучето до голяма степен зависи от неговото възпитание и обучение, както и от индивидуалния му темперамент и характер.  

В ежедневието ни медиите често съобщават за инциденти, включващи тези породи, като например атаки или ухапвания от куче. Въпреки че тези инциденти със сигурност са трагични и следва да се приемат напълно сериозно, важно е да се посочи, че те са по-скоро изключение, отколкото правило. Според Американската асоциация по ветеринарна медицина, по-голямата част от ухапванията от кучета не са причинени от конкретна порода, а по-скоро са  свързани  с определени отделни кучета, които не са били правилно обучени или социализирани. 

Всъщност много от породите, които обикновено биват заклеймявани като „лоши“, първоначално са били отглеждани като работни кучета или домашни любимци, като имат дълга история на лоялност и привързаност към хората. Като пример за такива кучета могат да бъдат посочени питбулите, които първоначално са били отглеждани като бойни кучета, но с течение на времето са станали популярни семейни домашни любимци заради своята лоялност и любвеобилност

LEGGI ANCHE:  Use of steroids for training purposes – shall we upgrade our knowledge before we upgrade our body? 

Въпреки гореизложеното, под натиска на определени групи от хора, много градове са въвели особено законодателство за конкретни породи  кучета, което изцяло забранява или въвежда допълнителни ограничения при отглеждането на някои породи. Тези закони също често се основават на медийни стереотипи и дезинформация, а не на доказани факти относно повишената опасност, която представляват такива „лоши“ породи. 

Освен това, този вид законодателно уреждане не само несправедливо наказва отговорните собственици на кучета, но и почти не допринася за намаляване на броя на нападенията и ухапванията от кучета, независимо от тяхната порода. 

В заключение, медийните стереотипи и дезинформацията разпространявана за „лошите“ породи кучета са до голяма степен неоснователни. Не съществува такова нещо като „лоша“ порода куче. Напротив, поведението на едно куче зависи почти изцяло от неговото възпитание, обучение и индивидуалност. Поради това, вместо да се фокусираме върху създаването на законодателство за конкретни породи кучета, може би следва да се съсредоточим върху отговорното отглеждане и обучение на кучета, за да можем да гарантираме, че всички кучета, независимо от породата им, са социализирани и не представляват опасност за хората около тях. 

foto Randy Rodriguez da Pixabay