Disinformation in War. The Case of Ukraine.

On the 24th of February early in the morning, after a long period of threats, the Russian Federation attacked Ukrainе. The situation received a strong response throughout Europe and became the most discussed topic. However, the information about the war we receive is often incorrect, and in many cases even false. The current article aims to draw attention tо the disinformation messages that are widely disseminated and to expose false information.

Since the beginning of the tension between the two countries, Russian media have been limited in what they can share, especially in regard to what they cannot mention in their articles, reports, and news. At the very beginning of the attack by Russia, a video of the president appeared, notifying about the so-called “specialised military operation” aimed at “denacification and demilitarisation” of Ukraine., the word ‘war’ being expressly prohibited. The opposition newspaper Novaya Gazeta announce censorship of photographs showing Russian soldiers killed. At the same time, the Kremlin claims that the reaction of the Russian Federation is a result of the persistent aggressive behavior of Ukraine and its Western allies (Deutsche Welle, 2022).

Censoring the information that’s being shared is the first sign of an attempt for manipulation. In today’s world, where people mostly get the news from social media, this type of suppression attempt is significantly hampered. Social media is rarely restricted and is an opportunity to counter disinformation. For this reason, Russia is making it difficult to access media outlets such as Facebook and Twitter, prompting citizens to find another way to freely disseminate their information. There is an increased interest in Telegram, created precisely for this purpose (Deutsche Welle, 2022).

LEGGI ANCHE:  Filip De Man: "Indagare sul declino antropologico dell'Ue".

Social media, however, is not only an opportunity to escape from propaganda, but it is also the perfect medium for spreading disinformation. Through them, the dissemination of any information is done extremely quickly through anonymous bot and troll accounts. Both of them are profiles controlled by computers whose purpose is to publish, share, and comment excessively. Trolls do the same thing, but these are real people who are most often paid to be overactive (more about bots and trolls and how to recognise them, you can read from here). Thus, the claim that Ukraine does not exist because her application for registering the borders in 1991 at the UN is missing, has reached a wide audience. This was refuted by a journalist of Factchek.bg, who finds a document from 2017 on the official UN website refuting the false statement (Marchev, G., 2022).

Information at all times, including during times of war, is a very powerful tool used deftly by stakeholders or state authorities. Making false statements in order to manipulate and spread chaos is a common practice in the places where authoritarian or totalitarian regimes rule, as well as in times of emergency situations and military conflicts. Methods of emotional influence are used, which strongly resonate in people, remain in their minds for a long time, and speed up the spread of the news repeatedly. Tsekulova, N., 2022). Therefore, everyone, from the ordinary reader to the major journalistic programs and the governing rulers, must do what is necessary to counteract the problem and reduce the damage.

Дезинформацията по време на война – случаят с Украйна.

            На 24-ти февруари рано сутринта, след продължителен период на заплахи, Руската федерация нападна Украйна. Ситуацията получи силен отзвук в цяла Европа и се превърна в най-дискутираната тема. Информацията за войната, която получаваме,  обаче не рядко е изкривена, а в доста случаи е дори фалшива. Текущата статия цели да обърне внимание на дезинформационните послания, които са широко разпространявани, и да разобличи невярната информация.

LEGGI ANCHE:  Bielorussia, David Sassoli: "Il Parlamento europeo non riconosce i risultati delle ultime elezioni presidenziali".

            От началото на напрежението между двете страни руските медии търпят ограничения в това какво могат да споделят и особено по отношение на това, което не могат да споменават в статиите, репортажите и новините си. Със самото начало на нападението от страна на Русия се появява и видео на президента, който уведомява за така наречената „специализирана военна операция“, чиято цел е „денацификация и демилитаризация“ на Украйна. С това официално становище на страната са задължени да се съобразяват всички медии на територията на Русия, като думата „война“ е изрично забранена. Опозиционният вестник „Новая газета“ съобщава за цензура на фотографиите, показващи убити руски войници. В същото време от Кремъл тиражират твърдението, че реакцията от страна на Руската федерация е резултат от продължително агресивно поведение на Украйна и нейните западни съюзници (Дойче Веле, 2022).

            Прокарването на цензура на информацията, която се споделя, е първи признак, алармиращ относно опит за манипулация. В днешния свят, където хората научават новините предимно от социалните медии, подобен тип опит за потискане е значително затруднен. Социалните медии рядко търпят ограничения и са възможност за противодействие срещу дезинформацията. По тази причина Русия затруднява достъпа до медии като Фейсбук и Туитър, подтиквайки гражданите да намерят друг начин да разпространяват свободно информацията си. Забелязва се увеличен интерес към Телеграм, създаден именно за тази цел (Дойче Веле, 2022).

LEGGI ANCHE:  Altri 600 milioni di "missili e munizioni" per l'Ucraina.

            Социалните медии обаче не са само възможност за спасение от пропагандата, но са и перфектната среда за тиражиране на дезинформация. Чрез тях разпространението на всякаква информация става изключително бързо чрез анонимни бот и тролски акаунти. Ботовете са профили, контролирани от компютри, чиято цел е да публикуват, споделят и коментират прекомерно много. Троловете извършват същата дейност, само че това са истински хора, на които най-често им се заплаща да са свръхактивни (още за ботовете и троловете и как да ги разпознаваме може да прочетете тук). По този начин твърдението, че Украйна не съществува, защото липсва нейна кандидатура за регистриране на границите през 1991 г. в ООН, достигна до широка публика. Това беше опровергано от журналист на Фактчек.бг, който намира документ от 2017 г. на официалната страница на ООН, опровергаващ невярното твърдение (Марчев, Г., 2022).

            Информацията по всяко едно време, включително и по време на война, е много силен инструмент, използван ловко от заинтересованите лица или държавни органи. Лансирането на неверни твърдения с цел манипулация и всяване на хаос е честа практика по местата, над които властват авторитарни или тоталитарни режими, както и в моменти на извънредни ситуации и военни конфликти. Използват се методи за емоционално въздействие, които силно резонират у хората, остават дълго в съзнанието им, а и ускоряват многократно разпространението на новината (Цекулова, Н., 2022). Затова и всеки, от обикновения читател до големите журналистически програми и управляващите лица, трябва да прави нужното за да се противодейства на проблема и да се намалят вредите.

foto di Антон Дмитриев da Unsplash