Дезинформация при рекламиране на продукти за здравословен начин на живот.

С технологичния напредък на човечеството през последните десетилетия, постепенно се наблюдава повишаване на дела на служителите, извършващи единствено интелектуален труд. Дали основно поради тази причина или пък вследствие на комбинация от фактори, при все по-голям брой хора се наблюдава затлъстяване, като според Световната здравна организация (СЗО) през 2022 година повече от 1 милиард хора по света страдат от затлъстяване. Не може да се пренебрегне и фактът, че този един милиард включва около 340 милиона младежи и около 39 милиона деца.  Може би съзнавайки потенциалните рискове за своето здраве и това на своите семейства, напоследък все повече хора се стремят да стремят да водят по-здравословен начин на живот. От друга страна, тази тенденция съвсем естествено води и до повишаване на търсенето и предлагането на продукти, които биват рекламирани като имащи здравословен ефект върху организма ни.

Въпреки това следва да се отбележи, че не всички продукти, които се предлагат на пазара като полезни за здравето или външния вид са толкова ефективни и безопасни, колкото се твърди в техните реклами. Нещо повече, като изключим спорната им ефективност, остава по-важният въпрос, а именно дали тези продукти са безопасни. В тази връзка, от особена важност е да бъдем внимателни с маркетинговите реклами, които се стремят да ни промотират такива продукти, като извършваме собствени проучвания, преди да решим да ги използваме. Следва да се има предвид, че ефективността и безопасността на подобни продукти може да не е подкрепена с научни доказателства. В допълнение, възможно е те да имат потенциални странични ефекти или рискове, които крият и които не са оповестени в маркетинговите реклами. Поради това е добра идея е да се консултираме със здравен специалист или квалифициран диетолог, преди да започнем да използваме нов продукт, особено ако се намираме в определено здравословно състояние, което изисква медицинско наблюдение.

Според изследване на Ipsos’ Global Advisor от 2020 година, най-честата информация, която хората в целия свят търсят и получават в социалните мрежи е относно външния им вид и възможностите за неговата промяна. Както вече бе споменато, може би основната причина за това се корени във факта, че броят на затлъстелите хора се увеличава с бързи темпове, като според Регионалния доклад за затлъстяването за 2022 г., изготвен от СЗО, само в Европа около 59 % от младите хора са с наднормено тегло или затлъстяване.

LEGGI ANCHE:  Nuova programmazione UE. Quali nuove azioni contro il bullismo?

Естествено, когато по една тема има голям обем от общодостъпна информация, то не е учудващо, че по нея има и значителна дезинформация. Когато говорим за положителна промяна на външния вид, тази дезинформация основно се изразява в разпространяване единствено на ползите от използване на чайове или на други продукти за отслабване, като същевременно не се оповестяват достатъчно открито потенциалните рискове и вреди от тяхното използване.

Чайовете за отслабване, наричани още детокс чайове, се предлагат на пазара като начин чрез който използващите ги хора отслабват по-лесно и прочистват телата си от вредните токсини. Въпреки това тези чайове могат да имат вредни последици за здравето, които не следва да бъдат подценявани. Някои от потенциалните вреди от консумирането на чай за отслабване включватДехидратация: Много чайове за отслабване съдържат диуретици, които са вещества, които увеличават количеството урина, което произвеждате. Това може да доведе до дехидратация, ако не пиете достатъчно вода, за да компенсирате загубата на течности. Електролитен дисбаланс: Някои чайове за отслабване съдържат лаксативи, които могат да накарат тялото ви да загуби важни електролити като калий и натрий. Това може да доведе до симптоми като мускулни крампи, слабост и объркване. Взаимодействие с лекарства: Някои съставки в чайовете за отслабване, като кофеин и гуарана, могат да взаимодействат с определени лекарства, използващи се за разредители на кръвта, причинявайки нежелани странични ефекти.

Тъкмо поради възможността за настъпване на вреди за здравето вследствие на съставки, които такива чайове могат да съдържат, последните не се препоръчват за употреба от деца и младежи. Така например в наскоро публикувана научна статия по темата се посочва, че подобни чайове могат да имат негативно влияние и дори да представляват риск за здравето при деца с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието, които приемат и други стимуланти, както и при младежи, които се намират във фаза на бърз растеж.

Дезинформация може да се открие и в някои случаи на рекламиране на хранителни добавки, при които се твърди, че те могат да помогнат при изграждането на  мускули, при отслабване или при подобряване на  спортни постижения бързо и лесно.

В Европа хранителните добавки се регулират от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).  Те са отговорни за осигуряване на безопасността, ефикасността и качеството на хранителните добавки.  Въпреки това, все още има много дезинформация за използването на добавки в Европа.  Някои компании правят недоказани или неверни твърдения относно ползите от техните добавки, а в определени случаи те съдържат опасни съставки или пък нямат определеното количество от съставки, което се твърди, че имат. Поради това, в случай че имате съмнение относно определен продукт, то следва да проверявате в Информационния портал на ЕС за храните и хранителни добавки, който представлява база данни, съдържаща информация за разрешените за  употреба хранителни добавки, включително ароматични вещества, както и твърдения относно здравните ползи от определени храни и хранителни добавки. 

LEGGI ANCHE:  Disinformation and media literacy. The visionary fight of Finland.

В заключение, необходимо е да се отбележи, че чайовете за отслабване и хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на здравословна диета, тъй като редовните упражнения и балансираната диета все още са най-добрите и здравословни начини за поддържане на добро здраве.

Disinformation within the advertising of healthy lifestyle products.

Given humanity’s technological advances in recent decades, there has been a gradual increase in the number of employees who solely perform intellectual work. Whether this is the main reason or it is because of a combination of factors, it is a fact that an increasing number of people appear to be obese, as according to the World Health Organisation (WHO), in 2022, more than 1 billion people worldwide suffer from obesity. Besides, the fact that this billion includes around 340 million adolescents and 39 million children should also not be ignored. Perhaps aware of the potential health risks for them and their families, more and more people are recently striving to lead a healthier lifestyle. On the other hand, it is normal that this trend increases the supply and demand of products advertised as having positive health effects on our bodies.

However, it should be noted that not all products marketed as healthy or beneficial are as effective or safe as claimed in the advertisements. Moreover, apart from their controversial effectiveness, the more important question remains: whether these products are effective and safe. In this regard, it is crucial to be wary of marketing claims that promote such products and perform our research before deciding to use any product. It should be borne in mind that the effectiveness and safety of such products may not be supported by scientific evidence. In addition, they may have potential side effects or risks that are not disclosed in their marketing advertisements. Therefore, it is a good idea to consult with a healthcare professional or qualified dietitian before starting to use a new product, especially if we are in a specific health condition that requires medical supervision.

LEGGI ANCHE:  Political disinformation towards the youths or how to avoid ending up as uninformed conformist? 

Under a 2020 study by Ipsos’ Global Advisor, the most common information people worldwide seek and receive on social media is related to their appearance and the opportunities for changing it. One of the main reasons is that according to the 2022 Regional Report on Obesity presented by the WHO, around 59% of young people in Europe alone are overweight or obese.

Naturally, when there is a lot of publicly available information on a topic, it is not surprising that there is also a lot of disinformation on the latter. When we talk about a positive change in appearance, this disinformation is rooted in spreading only the benefits of using weight loss teas or taking supplements for weight loss or weight gain while not making the potential risks and harms of their use sufficiently clear.

Weight loss teas, also called detox teas, are marketed as a way to use them to help people lose weight easier and cleanse their bodies of harmful toxins. However, these teas can have detrimental health effects that should not be underestimated. Some of the potential harms of consuming tea for weight loss include the following: Dehydration: Many weight loss teas contain diuretics, which are substances that increase the amount of urine you produce. This can lead to dehydration if you don’t drink enough water to compensate for fluid loss. Electrolyte imbalance: Some weight loss teas contain laxatives that can cause your body to lose essential electrolytes such as potassium and sodium. This can lead to symptoms such as muscle cramps, weakness and confusion. Drug interaction: Some ingredients in weight loss teas, such as caffeine and guarana, may interact with certain medications, such as blood thinners, causing unwanted side effects.

Precisely because of these health risks associated with some of the ingredients such teas may contain, they are not recommended for use by children and adolescents. For example, a recently published scientific article points outs that they may have a negative impact and even pose a health risk to children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) who are also taking other stimulants, as well as to adolescents who are experiencing rapid growth phases.

Disinformation can also be found in some cases of advertising dietary supplements, where it is claimed that they can help build muscle supply, lose weight or improve athletic performance quickly and easily.

In Europe, food additives are regulated by the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Medicines Agency (EMA). They are responsible for ensuring food and dietary supplements safety, efficacy and quality. However, there is still a lot of disinformation about using such supplements in Europe. Some companies make unproven or false claims about the benefits of their supplements, and some accessories are sold with potentially dangerous ingredients or don’t have the number of ingredients they claim to have. Suppose you have any doubts about a product. In that case, you should always check the product in the EU Food and Feed Information Portal Database, which contains information on authorised food additives, including flavouring and health and nutrition claims.

In conclusion, it is necessary to note that weight loss teas and dietary supplements should not be used as a substitute for a healthy diet sinceregular exercise and a balanced diet are still the best and most beneficial ways to maintain good health.

foto Gerd Altmann da Pixabay