Combatting online abuse: when journalists are targeted.

The social media era did bring us a lot of things- good and bad. It did connect us like never before but it did target us, too. The content that is filled with misinformation and disinformation have become the main focus in the social media era. Because of that, the risk of undermining the trust in journalism is a present issue that should be addressed sooner, rather than later. It rarely occurs to mind that the journalists may become a victim of abuse or online abuse. Journalists have been targeted in acts of ‘astroturfing’ and ‘trolling’.

The issue is not caused only by common trolls, but governments are mobilizing “digital hate squads” to discredit journalists. In an article with Bloomberg, Camille Francois had shared that after the infamous protests in Istanbul the President Recep Erdogan’s government has used repression to turn social media “into a near dead zone for genuine social protest in Turkey,” Francois said. “Five years later, there is very little organically organized activity.”

Michele Ferrier, journalist and founder of TrollBusters, had shared that according to her, “There is no safe space online and limited recourse to just block or get off the computer.” She also brings the attention to the independent news providers and their lack of a big support group that may step up for them.

To deepen the issue, AI technology is being used to create fake videos that are used to discredit journalists. Bots are deployed to spread fake news. There are also a lot of key digital security threats such as: targeted surveillance and mass surveillance; Software and hardware exploits without the knowledge of the target; Phishing attacks; Fake domain attacks; Man-in-the-Middle (MitM) attacks; Denial of Service (DoS) attacks and Distributed Denial of Service (DDOS –Distributed Denial of Service); Website defacement; Compromised user accounts; Intimidation, harassment and forced exposure of online networks; Disinformation and smear campaigns; Confiscation of journalistic work product, and Data storage and mining.

LEGGI ANCHE:  Disinformazione: i big player del web aprono il centro per la trasparenza.

In the Philippines, Rappler CEO and Executive Editor, Maria Ressa have become a target of trolling for many years. She has developed a strategy on how to fightback the trolls. First, recognize the seriousness of the problem. After that, recognize the psychological impacts and facilitate psychological support for affected staff. Then, use investigative journalism as a weapon in the fightback.

Additionally, you can appeal to loyal audiences to help repel and contain attacks. Tighten your security on and offline in response to harassment. Last but not least, publicly call on platforms (e.g. Facebook and Twitter) to do more to curtail and adequately manage online harassment.

Online harassment should be prohibited in any kind of shape or form as it can lead to career failure or physical/ mental damage. Journalists should not be discredited because of a rumor, but with statements that are backed up by facts. 

Борба с онлайн злоупотребите: когато обект на посегателство са журналисти.

Ерата на социалните медии ни донесе много неща – и добри, и лоши. Тя ни свързва както никога досега, но и ни разединява. Съдържанието в интернет, което е изпълнено с дезинформация и мисинформация, се превърна в основен фокус в ерата на социалните медии. Поради това рискът от подкопаване на доверието в журналистиката е актуален проблем, на който трябва да се обърне внимание по-скоро рано, отколкото късно. Рядко се замисляме, че журналистите могат да станат жертва на злоупотреба или онлайн насилие. Журналистите са ставали мишена на актове на “астротурфинг” и “тролинг”.

LEGGI ANCHE:  Erasmus+ 2024: oltre 28milioni assegnati all'Italia per i settori gioventù e sport.

Проблемът не е предизвикан само от обикновени тролове, а и от правителствата, които мобилизират “дигитални отряди на омразата“, за да дискредитират журналистите. В статия за Bloomberg Камил Франсоа е споделила, че след скандалните протести в Истанбул правителството на президента Реджеп Ердоган е използвало репресии, за да превърне социалните медии “в почти мъртва зона за истински социален протест в Турция“, казва Франсоа. “Пет години по-късно има много малко органично организирана дейност.”

Мишел Фериер, журналистка и основателка на TrollBusters, е споделила, че според нея “няма безопасно пространство онлайн и има ограничени възможности просто да блокираш, или да избягаш от компютъра”. Тя обръща внимание и на независимите доставчици на новини и липсата на голяма група за подкрепа, която да се застъпи за тях.

За да се задълбочи проблемът, технологията на изкуствения интелект се използва за създаване на фалшиви видеоклипове, които се използват за дискредитиране на журналисти. Разполагат и с ботове за разпространение на фалшиви новини. Съществуват и много ключови заплахи за цифровата сигурност, като например: целенасочено наблюдение и масово наблюдение; експлоатиране на софтуер и хардуер без знанието на целта; фишинг атаки; атаки с фалшиви домейни; атаки “човек по средата” (MitM); атаки за отказ на услугата (DoS) и разпределен отказ на услугата (DDOS -Distributed Denial of Service); повреждане на уебсайтове; компрометирани потребителски акаунти; сплашване, тормоз и принудително разкриване на онлайн мрежи; кампании за дезинформация и клевета; конфискация на журналистически работни продукти и съхранение и извличане на данни.

LEGGI ANCHE:  Erasmus+: online la Consultazione della Commissione Europea.

Във Филипините главният изпълнителен директор на Rappler и изпълнителният редактор Мария Реса е станала обект на тролене в продължение на много години. Тя е разработила стратегия за това как да се борим срещу троловете. Първо, признайте сериозността на проблема. След това признайте психологическото въздействие и улеснете психологическата подкрепа за засегнатите. След това използвайте разследващата журналистика като оръжие в борбата с троловете.

Освен това можете да се обърнете към лоялната аудитория, за да помогнете за отблъскването и ограничаването на атаките. Затегнете сигурността си в интернет и извън него в отговор на тормоза. И накрая, но не на последно място, публично призовете платформите (напр. Facebook и Twitter) да направят повече за ограничаване и адекватно управление на онлайн тормоза.

Онлайн тормозът трябва да бъде забранен под каквато и да е форма, тъй като може да доведе до провал в кариерата или до физическо/психическо увреждане. Журналистите не трябва да бъдат дискредитирани заради слухове, а с изявления, които са подкрепени с факти. 

Foto di Markus Winkler da Pixabay