Домашното насилие през погледа на мъжете и децата – проблеми и стереотипи.

Напоследък в България много често се случва да се говори по темата за домашното насилие. Прави впечатление, че то често е свързано с жени и гласност се дава повече на случаи с жертви от женски пол. Понякога медиите разпространяват истории на жени, които са били насилени по време на работа или на улицата. Важно е да се уточни, че домашното насилие винаги е между лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Лица, които не се намират в родствена връзка, семейна връзка или фактическо съжителство, например колеги, не могат да са участници в т.нар. домашно насилие. Също така, жертви на домашно насилие могат да бъдат и мъже, и деца. Категорично жените също могат да бъдат в ролята на насилници.

Най-лесно е да се говори за насилие между съпруг и съпруга. Това са най-често разпространяваните случаи. Целенасочено или не, никой не говори за психическото насилие, които много жени упражняват върху мъжете си. Често мъжете биват описани като насилници, груби, агресивни, подвластни на емоции зверове, които бият жените си. Понякога, обаче, случаят не е такъв. Трудно обаче може да подкрепим тези твърдения със статистически данни в България, защото дезинформацията е голяма и доклади, в които мъжете са жертви, рядко има.

Докато жертва мъж ни звучи трудно за вярване, жертва дете ни звучи като нещо, което може и да не е точно така. Какво се има предвид? Често майките, бабите, бащите или дядовците в стремежа си да възпитат дете, превишават границите на нормалното. Физическият акт на възпитание на децата и/или младежите в България не е възприет като акт на насилие, следователно този похват често се използва. В подкрепа на това, че насилието срещу деца е също толкова масово, колкото върху жени са и докладите на различни фондации. На фокус поставяме една много чувствителна тема – сексуалното насилие върху деца. Преглеждайки съдебната практика в България стигаме до извод, че това съвсем не е рядко срещано. В подкрепа на това са и доклади на UNICEF, в които се отбелязва че процента на сексуално насилие е 15,6 %, което го поставя на трето място по честота, предхождано от емоционалното и физическото насилие. Чичовци, бащи, дядовци, дори и братя упражняват системно сексуално насилие върху деца, с които имат родствена връзка. Въпреки това, сексуалният акт далеч не е единствения начин за упражняване на насилие върху жертвата. Съвкуплението често дори не присъства в случаите на насилие. Именно поради тази причина децата, а често и възрастните не могат да разберат, че това е насилие. Защото дезинформацията е толкова голяма, че когато се извършват блудствени действия с малолетни всеки осъзнава, че не е редно, но никой не се досеща, че това е част от домашното насилие, когато е извършено от роднина. UNICEF дава подробна информация за сексуалното насилие и ясно обяснява формите на сексуално насилие. Засягат се и ранните бракове като форма на насилие. Бракове сключени преди навършване на пълнолетие в някои етноси са приети като нещо нормално, но определено можем да се съгласим, че често те са уредени с цел икономическа облага. В горепосочените доклади са засегнати именно тези бракове като форма на насилие, с която младежите не са запознати.

LEGGI ANCHE:  Salute mentale: l'impatto della pandemia sui giovani.

Сексуално насилие, ранни бракове, емоционално и психическо насилие са от темите, с които младежите не са запознати, защото има сериозна липса на информация или информацията, която е налична е непълна.

Domestic violence through the eyes of male and child victims.

Recently, in Bulgaria, the subject of domestic violence is often discussed. It gives the impression that it is often associated with women, and more publicity is given to cases with female victims. Sometimes the media spread stories of women abused at work or on the street. It is essential to clarify that domestic violence is always between persons who are related or have been in a family relationship or in de facto conjugal cohabitation. Persons who are not affiliated with family relationships or de facto cohabitation, such as colleagues, cannot participate in the so-called domestic violence. Also, victims of domestic violence can be men and children. Definitely, women can be abusers too.

LEGGI ANCHE:  UE. Silvia Sardone: "L'esenzione IMU prima casa non è molto apprezzata".

It is to talk about the abusive relationship between husband and wife. These are the most common cases of domestic violence. Intentional or not, no one talks about the mental abuse many women inflict on their men. Men are often described as violent, rude, aggressive, emotional beasts who beat their wives. Sometimes, however, this is not the case. It is difficult to support these claims with statistical data in Bulgaria because there is a lot of misinformation, and reports in which men are victims are rare.

While a male victim sounds hard to believe, a child victim sounds like something that might not be true. What does that mean? Often, mothers, grandmothers, fathers or grandparents, in their way of raising a child, exceed the normal limits. The physical act of raising children and young people in Bulgaria is sometimes not perceived as an act of violence. Therefore, this concept is often overused. In support of the fact that violence against children is as widespread as against women are also the reports of various foundations. We focus on a sensitive topic – sexual abuse of children. Reviewing the legal practice in Bulgaria, we come to the conclusion that this is not rare at all. In support of this are UNICEF reports, which note that the rate of sexual violence is 15.6%, which places it in third place in terms of frequency, preceded by emotional and physical violence. Uncles, fathers, grandfathers, and even brothers systematically sexually abuse children with whom they are related. The sexual act is far from the only way of exerting violence on the victim. Intercourse is often not even present. That is why children and even adults cannot understand that it is violence. Because the misinformation is so significant that when fornication is done with minors, everyone knows it’s wrong, but no one realises it’s part of domestic violence when a relative does it. UNICEF provides detailed information on sexual violence and clearly explains the forms of sexual violence. Early marriages are also affected as a form of violence. Child marriages are considered normal in some ethnicities, but we can definitely agree that they are often arranged for economic gain. In the above reports, these marriages are pointed out as a form of violence that the youth are unfamiliar with.

LEGGI ANCHE:  I gas serra dell'economia dell'UE restano sotto i livelli pre-Covid.

Sexual violence, early marriages, and emotional and mental abuse are among the topics that young people are not familiar with because there is a severe lack of information or the information that is available is incomplete.

Foto di Tú Anh da Pixabay