Why is “I agree with cookies” not always fine?

In today’s digital age, information is more easily accessible than ever. However, this wealth of information has also led to increased disinformation – spreading false or misleading information. One area where disinformation is particularly prevalent is the discussion around website cookies. Many people believe that accepting cookies is harmless, but the truth is that choosing “I agree with the cookies on the website” is not always good. 

One common disinformation is that cookies are necessary for websites to function properly. While it is true that some cookies are necessary, such as those used to remember your login credentials or items in your shopping cart, many cookies are used for advertising and tracking purposes. These types of cookies are not necessary for the functioning of the website and accepting them may put your privacy at risk. 

Another disinformation is that cookies are completely harmless and do not collect any personal information. Cookies can collect a wide range of information, including browsing history, search queries, and even location. Advertisers may use this information to create targeted ads or to be transfered to third-parties . 

Some people also believe that there is no way to avoid cookies and that accepting them is just a necessary part of using the Internet. While it is true that some websites may require cookies to function properly, there are ways to block or restrict cookies in your browser. For example, many browsers allow you to block third-party cookies, which are often used for tracking and advertising purposes. 

LEGGI ANCHE:  Al via l'8a edizione della Capitale europea dell'innovazione.

One of the most insidious forms of disinformation around cookies is the idea that you have nothing to hide and therefore do not have to worry about cookies that collect your personal information. However, this mindset ignores the fact that your personal information is valuable and needs to be protected. Your browsing history, search queries and other personal information can be used to create a detailed profile about you,  which can be used for everything from targeted advertising to identity theft. 

So what can you do to protect yourself from disinformation about cookies on the websites? The first step is to inform yourself about cookies and how they are used. Don’t rely solely on the information presented to you by websites. Instead, do your research and read the topic from multiple sources. 

You can also take steps to limit the amount of personal information that cookies can collect. For example, you can use browser extensions such as Privacy Badger or uBlock Origin to block third-party cookies or use private browsing mode to limit the amount of information that is stored on your computer. 

In conclusion, although it may seem harmless to click “I agree with the cookies” on the website, it is essential to understand the potential risks associated with accepting them. By protecting your privacy and security, you can enjoy safer and more enjoyable browsing experience. 

Защо „съгласен съм с бисквитките“ не винаги е добре?

В днешната дигитална ера информацията е по-лесно достъпна от всякога. Това изобилие от информация обаче води и до увеличаване на дезинформацията – а именно до разпространението на невярна или подвеждаща такава. Една област, в която дезинформацията е особено разпространена, е в дискусията свързана с използването на “бисквитки” на уебсайтовете. Много хора вярват, че приемането на “бисквитки” е безвредно, но истината е, че избирането на “Съгласен съм с бисквитките” на уебсайта не винаги е добре. 

LEGGI ANCHE:  Sicurezza e cookies: i giovani sono più propensi a limitarli.

Една често срещана дезинформация е, че “бисквитките” са необходими за правилното функциониране на уебсайтовете. Макар да е вярно, че някои “бисквитки” са необходими, като например тези, използвани за запомняне на Вашите идентификационни данни за вход или артикули в пазарската кошница, много “бисквитки” се използват за рекламни и проследяващи цели. Този тип бисквитки не са необходими за функционирането на уебсайта и приемането им може да изложи на риск поверителността Ви. 

Друга дезинформация е, че бисквитките са напълно безвредни и не събират никаква лична информация. В действителност “бисквитките” могат да събират широк спектър от информация, включително историята на сърфирането , заявките за търсене и дори местоположението Ви. Тази информация може да се използва от рекламодателите за създаване на насочени реклами или да се предоставя на  трети страни. 

Някои хора също вярват, че няма начин да се избегнат “бисквитките” и че приемането им е просто необходима част от използването на интернет. Макар да е вярно, че някои уебсайтове може да изискват “бисквитки”, за да функционират правилно, има начини да блокирате или ограничите “бисквитките” в браузъра си. Например, много браузъри Ви позволяват да блокирате “бисквитките” на трети страни, които често се използват за проследяване и рекламни цели. 

LEGGI ANCHE:  Stato di diritto: Il PE citerà in giudizio la Commissione per inadempienza.

Една от най-коварните форми на дезинформация около бисквитките е идеята, че нямате какво да криете и следователно не трябва да се притеснявате за бисквитките, които събират Вашата лична информация. Този начин на мислене обаче пренебрегва факта, че Вашата лична информация е ценна и трябва да бъде защитена. Вашата история на сърфиране, заявки за търсене и друга лична информация могат да се използват за създаване на подробен профил за Вас, който може да се използва за всичко – от целева реклама до кражба на самоличност. 

И така, какво можете да направите, за да се предпазите от дезинформация относно “бисквитките” на уеб сайтоветe? Първата стъпка е да се информирате за това какво представляват бисквитките и как се използват. Не разчитайте единствено на информацията, представена Ви от уебсайтове – направете собствено проучване и прочетете темата от множество източници. 

Можете също така да предприемете стъпки за ограничаване на количеството лична информация, която бисквитките могат да събират. Например, можете да използвате разширения на браузъра като Privacy Badger или uBlock Origin, за да блокирате “бисквитките” на трети страни, или да използвате режим на частно сърфиране, за да ограничите количеството информация, която се съхранява на Вашия компютър. 

В заключение, въпреки че може да изглежда безобидно да кликнете върху “Съгласен съм с бисквитките” на уебсайта, важно е да разберете потенциалните рискове, свързани с приемането им. Като предприемете стъпки за защита на поверителността и сигурността си, можете да се насладите на по-безопасно и по-приятно сърфиране. 

foto Tumisu da Pixabay