Internet Identity theft.

Nowadays, where any information of any kind is available to everyone, identity theft is almost inevitable, and we have often witnessed it. That is why it is extremely important to know what it is, how to recognize it and how to protect ourselves.  The current article examines the impact of social media on young people’s views on data protection and the caution needed to safely “surf” the web.

What is identity theft? This is the unauthorized collection of personal information and its subsequent use for criminal purposes.  Identity theft is a crime that involves illegally obtaining and using another person’s personal or financial information for unauthorized transactions or purchases.  These actions can mean severe consequences for the victim, who will be left with bills, fees and a damaged credit score. An identity thief steals information with the intention of you committing fraud for them for personal gain. This kind of enterprising action is common enough today, as it is carried out in many unique and different ways, mostly now through the emergence of technology and its increasingly frequent use in different fields for different activities. There are many methods by which someone’s identity can be stolen, but especially young people are particularly vulnerable to this crime online, where intelligent criminals can access personal information through a number of pathways. Here are the most common of them: Retrieving stored data from discarded electronic equipment such as computers, mobile phones and USB memory; Theft of personal information using malware or spyware; Hacking computer systems and databases; Phishing or impersonating trusted organizations via email or SMS messages and prompting users to enter personal financial information; Compromise weak login passwords to gain access to a user’s online account.

LEGGI ANCHE:  Pисковете от микротаргетирането.

What to do when we face identity theft? The first and most important thing is to reset all passwords, cards and other information that would be possible to pass into the wrong hands. The second is the filing of a complaint with an official institution, state forces and security bodies. It is important to have evidence – save a screenshot of the fake profile, as well as the information that belongs to you and is abused.

How to protect ourselves? – Create strong passwords and be careful with who you share them with. Add enhanced protection to your computer (automatic updating, legitimate antivirus software, etc.); Account protection and credit – regular verification of account activity; Do not put confidential information in email, social networks, or text messages.

Alexander Gospodinov (Head of Cyber Insurance at the Cybercrime Department at the General Directorate for Combatting Organized Crime (GDBOP) said for an interview with NOVA TV:

“Identity theft. This is not a precedent – every month the Cybercrime Department in the General Directorate for Combatting Organized Crime receives dozens of such signals. This is currently a common practice on the Internet. Many people steal photos and use them to post on sites so they can scam people for financial gain. They show that every young person who has been ordinary has the opportunity to become financially stable. “

This is a real-life example of a type of misinformation and misrepresentation

Be more careful with what you post on social media. You can inadvertently share more information than you want or in the worst scenario – present it to a larger audience than you expected.

Кражба на самоличност в интернет.

В днешно време, където всякаква информация от всякакво естество е достъпна за всеки, кражбата на самоличност е почти неизбежна и нерядко сме ставали свидели на такава. За това е от изключително важно значение да знаем какво представлява, как да я разпознаваме и как да се предпазим. В текущата статия е разгледано влиянието на социалните медии върху вижданията на младите хора по отношение на защита на личните данни и предпазливостта необходима за безопасното ни „сърфиране“ в интернет пространството.

LEGGI ANCHE:  Youth policies in Bulgaria.

Какво е кражба на самоличност? Това е неразрешено събиране на лична информация и нейното последващо използване с криминални цели. Кражбата на самоличност е престъпление, което включва незаконно получаване и използване на лична или финансова информация на друго лице за неупълномощени транзакции или покупки. Тези действия могат да означават тежки последици за жертвата, която ще остане със сметки, такси и накърнена кредитна история . Един крадец на самоличност краде информация с намерение вие да извършите измама вместо него, с цел лична изгода. Тази вид предприемчива постъпка е достатъчно често срещана днес, тъй като се извършва чрез множество уникални и различни начини, най-вече в днешно време чрез появата на технологииите и все по-честото им използване в различни сфери за различни дейности. Има много методи, по които може да бъде открадната самоличността на някого, но най-вече младежите биват особено уязвими към това престъпление онлайн, защото прекарват най-много време в интернет пространството, където интелигентните престъпници могат да получат достъп до лична информация по редица пътища. Ето най-често срещаните от тях: Извличане на съхранени данни от изхвърленото електронно оборудване като компютри, мобилни телефони и USB памет; Кражба на лична информация с помощта на злонамерен или шпионски софтуер; Хакване на компютърни системи и бази данни; Фишинг или представяне на доверени организации чрез имейл или SMS съобщения и подтикване на потребителите да въведат лична финансова информация; Компрометиране на слаби пароли за вход, за да  се получи достъп до онлайн акаунт на потребителя.

LEGGI ANCHE:  Politiche giovanili: E-scape, il progetto internazionale per l’utilizzo didattico delle Escape Room.

Какво да правим, когато се сблъскаме с кражба на самоличност? Първото и на-важно е да нулираме всички пароли, карти и друга информация, която би била възможна за преминаване в неправилните ръце. Вторият етам е подаване на жалба в официална институция, държавни сили и органи за сигурност. Важно е да имаме доказателства – запазена екранна снимка на фалшивия профил, както и информацията, която ви принадлежи и се злоупотребява. Как да се защитим? Създавайте сигурни пароли и внимавайте, с кого ги споделяте; Добавете засилена защита на компютъра си (автоматично актуализиране, легитимен антивирусен софтуер и тн.); Защита на акаунти и кредит – редовна проверка на дейноста на акаунта; Не поставяйте поверителна информация в имейл, социални мрежи или текстови съобщения.

Александър Господинов (ръководител кибер застраховане към отдел по киберпрестъпност в ГДБОП) споделя за интервю към NOVA TV: “Кражба на самоличността. Това не е прецедент – всеки месец в отдела по киберпрестъпност в ГДБОП получават десетки подобни сигнали. Това в момента е масова практика в интернет пространството. Много хора крадат снимки и ги използват за публикуване в сайтове, за да могат да измамят хората с цел финансова изгода. Показват, че всеки млад човек, който е бил обикновен, има възможност да стане финансово стабилен.”

Това е един реален пример за вид дезинформация и предоставяне на фалшива информация.

Бъдете по-пестеливи в социалните мрежи и внимавайте какво публикувате. Може по невнимание да споделите повече информация, от колкото искате или при по-лошият вариант – да я представите пред по-голяма аудитория, отколкото сте очаквали.

foto Towfiqu barbhuiya da https://unsplash.com/