Dezinformacja w mediach zagrożeniem dla młodych pokoleń.

W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi ma dostęp do internetu, w którym spędzają znaczną część swojego czasu. Niesie to ze sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia.

Jednym z tych zagrożeń jest dezinformacja i szerzenie się fake newsów w mediach. Dezinformacja to natomiast świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji przez osoby, które mają złe intencje. Powoduje ona, że aż 80 proc. z nas ma poważne kłopoty z zaufaniem do innych osób i instytucji publicznych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że młodzi ludzie mają słabo rozwinięty aparat poznawczy i krytyczne myślenie. Szerzenie dezinformacji może mieć przynosić korzyści wybranym jednostkom, zapewniając im władzę, poparcie lub zrealizowanie celów biznesowych.           

Przykładem na to może być obecna sytuacja na terenie Rosji, gdzie Vladimir Putin szerzy propagandę na temat wojny na Ukrainie. Kolejnym przyładem mogą być pandemia Covid-19 i szczepienia. Na całym świecie otrzymywaliśmy sprzeczne informacje dotyczące wirusa, skuteczności szczepień oraz noszenia maseczek. Dezinformacja stanowi duże zagrożenie dla wszystkich ludzi na całym świecie. Rozprzetrzenianie się niezweryfikowaych informacji prowadzi do nieporozumień i chaosu. W ten sposób jesteśmy bardziej podatni na manipulację ze strony rządów, korporacji i osób mających wpływ na społeczeństwo, np. celebrytów.

Obecnie przekaz informacji odbywa się głównie poprzez internet. W szczególności młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat aktualnych wydarzeń z mediów społecznościowych takich jak Twitter czy TikTok. Rzadko korzystają ze środków masowego przekazu jak telewizja lub gazety, ponieważ portale same podsuwają im informacje o obecnych wydarzeniach. W mediach społecznościowych każdy może stać się dziennikarzem i samemu redagować publikowane treści, które nie muszą przechodzić żadnej weryfikcji, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Stanowi to problem, ponieważ młodzi ludzie często bezkrytycznie przyjmują podawane im informacje do swojej świadomości, nawet nie próbując ich weryfikować w innych źródłach.    Obecnie najpopularniejszą i najczęściej używaną aplikacją jest TikTok. W skali światowej około 30% użytkowników TikToka stanowią osoby niepełnoletnie. W Polsce stanowią oni aż 95% użytkowników. W swoim raporcie serwis NewsGuard pisze o eksperymencie przeprowadzonym na nieletnich w Niemczech i Włoszech.

Osobom z eksperymentu wręczono telefon z aplikacją TikTok. Każda z nich spędziła w aplikacji 45 minut. W tym czasie niemal każda z nich otrzymała fałszywą informację związaną z Covid-19 i szczepionkami na tę chorobę. Oznacza to, że same algorytmy TikToka podsuwają użytkownikom popularne posty niosące dezinformację. Co gorsza, im więcej wideo o podobnej tematyce się ogląda, tym więcej podobnych treści podsuwa użytkownikowi sama aplikacja. Oficjalnie zarząd firmy utrzymuje, że zwalcza dezinformację poświęconą Covid-19 i innym popularnym tematom. Przy materiałach opatrzonych odpowiednimi hashtagami pojawiają się odpowiednie komunikaty zachęcające do zapoznawania się z wiarygodnymi treściami na temat pandemii koronawirusa. W pierwszym kwartale 2021 roku TikTok usunął 30 tysięcy materiałów zawierających fałszywe informacje na temat koronawirusa. Analogiczne sytuacje możemy zaobserwować na innych platformach. Niestety nawet działania samych firm nie są w stanie zablokować na dobre fali fake newsów.

LEGGI ANCHE:  Kodėl medijų raštingumas yra toks svarbus?

Najbardziej pesymistycznym wnioskiem z raportu jest to, że obserwujemy coraz wyższy odsetek młodych odbiorców, którzy wierzą w fake newsy i teorie spiskowe. Większość młodych ludzi czerpie informacje z wątpliwych źródeł. Dlatego dotarcie do najmłodszych użytkowników jest głównym celem mediów społecznościowych. Zaburzenia informacyjne potrafią prowadzić do wielu niebezpiecznych zjawisk, takich jak: mowa nienawiści, zaburzenia budowania relacji, inicjowanie procesu dyskryminacji, pobudzenie uprzedzeń i wzmacnianie stereotypów.

Podsumowując, pamiętaj aby podczas sprawdzaina newsów upewnić się: znajdź imię i nazwisko autora i sprawdź w wyszukiwarce, czy jest to wiarygodna osoba; uważaj na sensacyjne nagłówki – czytaj z rozsądkiem i nie daj się ponieść emocjom; znakiem rozpoznawczym są dziwne, długie i poplątane adresy internetowe; szukaj wiarygodnych odniesień do faktów – nie daj się nabrać na fikcyjne badania i analizy; pamiętaj, że satyra i parodia często wyglądają jak fake newsy, a chodzi tylko o żart; nadal masz wątpliwości? Zapytaj eksperta albo skorzystaj ze stron internetowych służących weryfikacji informacji; staraj się zachować bezstronność – pamiętaj, że jesteśmy bardziej skłonni uwierzyć w to, co odpowiada naszym przekonaniom.

Wojciech Nalej & Joanna Kuczewska

Disinformation in media as a threat for young generations.

Nowadays, more and more young people have access to the Internet, and it is a place in which they spend a significant portion of their time. This presents a plethora of benefits but also numerous dangers.
One of these threats is disinformation and the spread of fake news in the media. Disinformation, on one hand, is the deliberate dissemination of false information by people with bad intentions. It creates serious trust issues against other people and public institutions in as much as 80% of the population.

LEGGI ANCHE:  Climate disinformation. Who can benefit from it?

It is important to notice the fact that young people have a poorly developed cognitive apparatus and critical thinking. Spreading disinformation can benefit selected individuals by giving them power, support, or the achievement of business goals. An example of this is the current situation in Russia, where Vladimir Putin spreads propaganda about the war in Ukraine.

Another example is the Covid-19 pandemic and vaccinations. We have received conflicting reports from all over the world regarding the virus, the effectiveness of the vaccination, and wearing facemasks. Disinformation poses a great threat to all people around the world. The spread of unverified information leads to confusion and chaos. In this way, we are more susceptible to manipulation by governments, corporations and people with an influence on society such as celebrities.

Currently, information is transmitted mainly via the Internet. Young people in particular learn about current events from social media such as Twitter and TikTok. They rarely use the mass media, such as television or newspapers, because the apps themselves tell them about current events. In social media, anyone can become a journalist and edit the published content himself, which does not have to undergo any verification to reach a wide audience. This is a problem because young people often uncritically accept the information given to them into their consciousness without even trying to verify it in other sources.

Currently, the most popular and used application is TikTok. Globally, around 30% of TikTok users are minors. In Poland, they constitute as much as 95% of users. In its report, NewsGuard writes about an experiment conducted on minors in Germany and Italy. People from the experiment were handed a phone with the TikTok app. Each of them spent 45 minutes on the application. During this time, almost all of them received false information related to Covid-19 and vaccines for the disease. This means that the TikTok algorithms themselves provide users with popular posts that carry misinformation. What’s worse, the more videos with similar topics are watched, the more similar content the application itself suggests to the user. Officially, the company’s management maintains that it is combating disinformation about Covid-19 and other popular topics. Materials with appropriate hashtags are accompanied by appropriate messages encouraging you to read credible content about the coronavirus pandemic. In the first quarter of 2021, TikTok removed 30,000 materials containing false information about the coronavirus. We can observe similar situations on other platforms. Unfortunately, even the actions of the companies themselves are not able to block the wave of fake news for good.

LEGGI ANCHE:  Revolucija ljudskih prava u Srbiji: reći ne seksualnom nasilju.

The most pessimistic conclusion from the report is that we can see an increasing percentage of young audiences who believe in fake news and conspiracy theories. Most young people get their information from questionable sources. Therefore, reaching the youngest users is the main goal of social media. Information disorders can lead to many dangerous phenomena, such as: hate speech, disorders of building relationships, initiating the process of discrimination, stimulating prejudices and strengthening stereotypes.

In conclusion, remember to make sure when checking the news: find the author’s name and surname and check in the search engine if he is a reliable person; beware of sensational headlines – read sensibly and don’t get carried away; the hallmarks of strange, long and tangled web addresses; look for credible references to facts – don’t fall for fictitious research and analysis; remember that satire and parody often look like fake news, it’s just a joke; still in doubt? Ask an expert or use information verification websites; try to be impartial – remember that we are more likely to believe what matches our beliefs.

foto Foto di otrags da Pixabay