Медиен антиджипсизъм и дезинформационните му наративи.

Едно от проявленията на антиджипсизъм е медийната враждебност, която се изразява в налагането на негативни наративи, базирани на враждебни ромски характеристики. Антиромският манифест на българските медии довежда до дезинформираност, тъй като подхранва враждебно настроение у мнозинството, довежда установените практики по етническо изключване и дискриминация до нормалност и улеснява расовата ненавист и ксенофобията. Медийната враждебност се демонстрира най-вече чрез публично разпространение на реч на омразата и на фалшиви новини, водещи до масова дезинформация, както сред мнозинството, така и сред малцинството.

Антиромските внушения намират поле за изява основно в социалните мрежи чрез радикални Фейсбук групи и форуми, такива с развлекателна насоченост и дори такива на политически фигури.

Политическите представители експлоатират разнородни канали, в които разпространяват антиромски възгледи, за да подтикнат към антиромски активности и дори да популяризират политическите си кампании. Открояващи се имена в политически контекст са Красимир Каракачанов, Волен Сидеров и Ангел Джамбазки, а от партиите – ВМРО и ПП Възраждане, които са активни и разпознаваеми.

Друго поле за култивиране на дезинформация е Bliz.bg като господстващ антиромски сайт в България. Той попада в класацията за топ 10 най-посещавани уеб страници и е известен именно с разпространението на изопачени и неверни сведения. “Господари на ефира” на Нова телевизия е най-популярното хумористично предаване, което също има антиджипсистски прояви. Нова телевизия е класирана на най-високо място в националната телевизия, съответно има най-широка аудитория. Осмиващите наративи пък, с които се ползват от продукцията, се разпростират чак до YouTube платформата, която е втората най-използвана у нас. Заедно с предаването, хумористичните Фейсбук страници, макар и по-малко радикални, допринасят към цялостната антиромска неосведоменост, внедрявайки карикатурни стереотипни образи.

Медийният фокус в България е демонизирал образа на ромите около представата за ромската престъпност, тяхната примитивна и паразитна природа, водеща до социална негодност. Етническата враждебност тенденциозно се ръководи от културно, морално и икономическо съревнование. При обстоятелства на социални и икономически кризи, масовите медии използват като инструмент създадения от тях стереотипен зъл ромски образ, за да го противопоставят на добрия образ на българина.

LEGGI ANCHE:  The role of social media platforms in disseminating disinformation.

Това е един от многото антиромски наративи, въплъщаващ ромите в ролята на злодеи, които противопоставя на изстрадалия и жертвен българин. Начин за постигане на този контраст е осъждането на механизмите на ромите за справяне с бедността като неморални и нехуманни и окачествяването на бедността като порок, който те сами са си навлекли, тъй като са отказали да се образоват и намерят работа. Подобен осъдителен наратив, е образът на ромите като нравствени паразити, които злоупотребяват със социални помощи, вместо да работят. Този мотив се преплита с онзи за ромските жени, които се възпроизвеждат, мотивирани единствено от икономически облаги. Утвърдителен за това е изграденият образ на неграмотните ромски майки, неспособни да преброят децата си. В контраст се поставя бедността на етническите българи, издигана на пиедестал като добродетел и сакрална саможертва, предизвикана от несправедливи обстоятелства.

Един от най-разпространените елементи на антиджипсизъм е темата за ромската престъпност. Ромите извършват обикновено кражби, продажба на наркотици, грабежи, които нерядко са отражение на спиралата на бедността, в която са попаднали. Въпреки това, фокусът пада върху по-тежки престъпления, които медиите тенденциозно преекспонират. Това води до пренебрегване на презумпцията за невиновност и дори до грубо погазване на човешките права на ромите като се публикуват действителни снимки на заподозрените. Така, криминализацията на ромския образ подкрепя фалшивата представа за вродената ромска престъпност и поддържа неприязън у мнозинството.

Внушаването на негодността и неспособността на ромите да се вместят в социалните норми, рамкира поредния антиромски наратив, който настройва мнозинството, че ромите заслужават да бъдат изолирани от обществото. Тази практика причинява заклеймяването на ромската етническа група, която става уязвима и лесно използвана за политически цели. Дезинформационния антиджипсизъм е белег за склонността на социалните структури в България да работят в полза на мнозинството за сметка на малцинството.

Anti-gypsyism in the media and its disinformation narratives

One of the manifestations of anti-gypsyism is media hostility, which is expressed in the imposition of negative narratives based on hostile Romani people’s characteristics. The anti-Roma manifest of the Bulgarian media leads to disinformation, as it feeds a hostile attitude among the majority, normalises established practices of ethnic exclusion and discrimination, and facilitates racial hatred and xenophobia. Media hostility is mostly demonstrated through the public dissemination of hate speech and fake news, leading to mass misinformation, both among the majority and the minority.

LEGGI ANCHE:  Дезинформационните кампании, осуетили приемането на Истанбулската конвенция и Стратегията за детето в България.

Romaphobia insinuations find expression mainly in social networks through radical Facebook groups and forums, also such as with an entertainment focus and even some of political figures.

Political representatives exploit diverse channels in which they spread anti-Roma perspectives to incite anti-Roma activities and even promote their political campaigns. Standout names in the political context are Krasimir Karakachanov, Volen Siderov and Angel Dzhambazki, and from the parties – VMRO and the parliamentary group Vazrazhdaneiv, which are active and recognisable within the society.

Another field for cultivating disinformation is Bliz.bg as one of the most dominant anti-gypsyism network in Bulgaria. It ranks among the top 10 most visited web pages and is known precisely for spreading distorted and false information. “Masters of the air” broadcasted on Nova TV is the most popular comedy show, which also has anti-gypsy manifestations. Nova TV is ranked the highest in national television, and accordingly has the widest audience. The mocking narratives used by the production even spread to the YouTube platform, which is the second most used in our country. Along with the show, humorous Facebook pages, although less radical, contribute to the overall anti-Roma ignorance, spreading extremely caricatured stereotypical images.

The media focus in Bulgaria has demonised the image of the Romani people around the notion of Roma criminality, their primitive and parasitic nature, leading to social unsuitability. Ethnic hostility tends to be driven by cultural, moral and economic competition. In circumstances of social and economic crises, the mass media uses as a tool the stereotypical evil Roma image they created themselves in the first place to contrast it with the good image of the Bulgarian.

LEGGI ANCHE:  Youth and best practices for social inclusion: l'indagine internazionale sull'esclusione sociale dei giovani europei.

This is one of the many anti-gypsyism narratives, embodying the Romani people in the role of villains, which contrasts with the suffering and sacrificial bulgarians. One way to achieve this contrast is to condemn the Roma’s mechanisms for dealing with poverty as immoral and inhumane, and to characterise poverty as a self-inflicted and impure vice because they “refused to get an education and find work”. A similar narrative is the image of the Roma as moral parasites who abuse welfare benefits instead of working. This motive is intertwined with that of Romani women who reproduce, motivated solely by economic benefits. The constructed image of illiterate Roma mothers, unable to count their children, confirms this. In contrast, the poverty of the ethnic Bulgarians is placed on a pedestal as a virtue and sacral self-sacrifice, caused by unjust circumstances.

One of the most widespread elements of anti-gypsyism is the topic of Roma’s criminallity. Roma usually commit thefts, drug sales, robberies, which are often a reflection of the spiral of poverty in which they have fallen. However, the focus falls on more serious crimes, which the media tends to overexpose. This leads to disregarding the presumption of innocence and even grossly violating the human rights of the Roma by publishing actual photos of the suspects. Thus, the criminalisation of the Roma image supports the false notion of innate Roma criminality and maintains resentment among the majority.

Suggesting the unfitness and inability of the Romani people to fit into social norms frames yet another anti-gypsyism narrative that sets up the majority that the Roma deserve to be isolated from society. This practice causes the stigmatisation of the Romani ethnic group, which becomes vulnerable and easily used for political purposes. Disinformation anti-gypsyism is a sign of the tendency of the social structures in Bulgaria to work in favor of the majority at the expense of the minority.

Foto di Markus Winkler da Pixabay