к да разпознаем фалшивите новини – полезен наръчник.

В днешния свят, където информация от всяко естество е достъпна за всеки, е изключително важно да сме запознати с произлизащите от това негативни последици. Разпространяването на дезинформация е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени днес, тъй като тя се разпространява много по-бързо от достоверната информация. В тази връзка се предлагат различни методи за ограничаване на фалшивите новини, като например въвеждането на регулация или обозначаване на съдържанието като фалшиво или съмнително, съответно достоверно и много други (Арал, С., 2020 г), но този тип мерки са трудно изпълними, а освен това пораждат както етични и философски, така и правни проблеми. Кой е способен да определя кое е истина и кое не е? От друга страна, възможно решение на проблема е по-доброто информиране на хората и подпомагането им при разграничаването на достоверната от фалшивата информация. В името на постигането на тази цел ви предлагаме кратък наръчник от няколко стъпки, които да ви помогнат да разпознаете фалшивите новини.

Първа стъпка – проверете източника/автора и съдържанието

Когато попаднете на статия или на информация под друга форма, винаги проверявайте автора – това истински автор ли е, какви други статии е писал/а. Източникът е другият фактор, на който следва да обърнете внимание. Уверете се, че той е достоверен, проверете дали не дублира някой друг известен източник, целейки да ви измами. Също така, при надеждните сайтове до голяма степен липсват изскачащи реклами.

Прочетете целия текст и ако не ви звучи достоверно, потърсете дали има и други източници, които да съобщават факти по темата. Не разчитайте само на един източник, особено в случай, че от тази информация зависи вземането на важно решение или формиране мнението ви по даден въпрос. Ако заглавието е написано с главни или цветни и движещите се букви, има голяма вероятност това да е само за да привлече вниманието Ви.

LEGGI ANCHE:  Erasmus+: partecipazione giovanile in calo. 60% nel 2020.

Втора стъпка – уверете се, че информацията е актуална

По-стари статии могат да ви подведат, но не защото са направени с тази цел, а поради това, че вече не са релевантни. Винаги проверявайте датата на издаване на дадената информация.

Трета стъпка – опознайте добре себе си и собствените си предубеждения, подхождате критично към всяка информация

Пристрастията могат много да затруднят преценката ви относно достоверността на информацията (Алуши, Дж., 2017 г). Следва да се отбележи, че съществува тенденция фалшивата информация да се приема за вярна, когато съответства на нашите вече изградени възгледи по темата. Често срещано е и да се отрича истинна информация, когато тя не отговаря на нашето мнение. Затова, когато получаваме информация, трябва да подхождаме обективно към нея (Батайлер, К., Бранън, С., Тийз, П., Гавронски, Б., 2021 г).

Вероятността фалшивите новини да се приемат за истина е много по-голяма, ако човек е попадал на същите новини и преди (Батайлер, К., Бранън, С., Тийз, П., Гавронски, Б., 2021 г). Развиването на критично мислене е от изключителна важност в днешния свят. При среща с каквато и да е информация трябва да се подложат на съмнение намеренията, които стоят зад нея, интересите, които обслужва, добавената стойност и др.

Четвърта стъпка – използвайте сайтове за проверка на фактите

На последно място, можете да се възползвате от уебсайтове като factcheck.bg, за да проверите достоверността на фактите. Имайте предвид, че съществуват и сатирични статии, чиято цел не е да ви предостави недостоверна информация, а да се надсмее над определено поведение и по този начин да възпита определени ценности у хората.

LEGGI ANCHE:  Wie die neue deutsche Regierung feministische Außenpolitik einführen will... und was das für die heutige Zeit bedeutet.

Следвайки тези стъпки, вие ще можете лесно да идентифицирате невярната и измамна информация.

How to identify disinformation – a helpful handbook.

In today’s world, where all kind of information is available for anyone, it is crucial to be aware of the resulting setbacks. The spread of disinformation is one of the biggest challenges we are exposed to, as fake news spread faster than real news. Various methods are being suggested to deal with this subject, for instance establishing regulation or labeling the content, etc. (Aral, S., 2020), but these kinds of measures are hard to accomplish and raise different kinds of ethical and philosophical, but also legal problems. For example, who is capable of deciding what is true, and what is false? On the other hand, it is feasible to address the problem by means of informing people about the problem and enlightening them on how to detect disinformation. For this purpose, we offer a handbook consisting of a few steps to lessen the identification of fake news.

The first step – check the source/author and the content

When encountering an article or other form of information, always check the author – is he/she a real author, what other articles has he/she written. The source is another red light, check if it is reliable or if it is trying to duplicate another source. Credible websites try to reduce pop-up ads to a great extent.

Read the whole text and if it sounds odd, do a quick Google search on the topic, and find out what else is written about it or whether some other authors deny it. Do not rely on one source, especially if you will make a decision or form an opinion based on it. If the title is written with big letters, that might be only for capturing your attention.

LEGGI ANCHE:  European Youth Event: partecipare sì (ma a spese proprie!).

Second Step – make sure that the information is up to date

Older articles could mislead you not because they are deliberately made so, but because they are no longer relevant. You should always check the date of the source.

Third Step – know yourself and your own biases and improve your critical mindset

The so-called confirmation bias could challenge you in recognizing fake news (Allushi, J., 2017). People tend to accept information that corresponds to their beliefs and reject information that does not relate to their beliefs. Knowing that you should try to be objective while perceiving information (Batailler, C., Brannon, S., Teas, P., Gawronski, B., 2021).

Another aspect you should be aware of is that the likelihood of fake news being accepted as real is higher if one has been exposed to it earlier (Batailler, C. et al, 2021). Developing critical thinking is crucial for today’s world. When you come across a news story, you should question the intentions behind it, whose interest it serves, what is the added value.

Forth step – use fact-checking websites

Finally, you could take advantage of fact-checking websites, such as factcheck.bg, to prove the trustworthiness of the facts. You should keep in mind that there are satirical articles, whose goal is not to disinform and mislead, but to ridicule certain behavior and/or facts, and to cultivate specific values.

Following those steps, you are a lot less prone to believe false information.

Foto di Markus Winkler da Pixabay