Дезинформация за ваксините срещу COVID-19 и влиянието й върху младите в България.

Нивата на ваксинация срещу COVID-19 в отделните държави се различава значително. За момента водещи са Дубай и Бруней с над 90% ваксинирани, но същевременно има десетки държави с под 10%. В България напълно ваксинирани са около 30% понастоящем. Важно е да се отбележи и че дяловете ваксинирани се променя значително на база етническата принадлежност, нивото на образование, местоработата и възрастта на индивидите, които се разглеждат. Интерес буди ниското ниво на ваксинирани млади хора спрямо броя ваксинирани над 65 годишна възраст в България.

Например проучване от май 2021 поставя възрастовите групи 18-24 и 24-39 сред най-малко склонните да се ваксинират американци. Във Великобритания подобно проучване открива най-много съпротивление срещу ваксинация във възрастовата група 16-29. В България може да се наблюдва същата тендеция. Делът ваксинирани между 20 и 29 е около 180 хиляди, докато във възрастовата група 30-39 е близо 300 хиляди, между 40-49 – 370 хиляди, между 70-79 – 270 хиляди. Важно е да се отбележи, че за да се направи извод, трябва да се разгледа съотношението на тези цифри с общия брой жители, които попадат в тези възрастови групи. Задълбочен анализ би посочил, че процентът ваксинирани между 20 и 29 е приблизително 27%, процентът ваксинирани между 70 и 79 е близо 39%, а между 40-49 – 36%. Това повдига въпроса на какво се дължи ниският процент ваксинация сред младите.

От една страна това може да се обясни с липсата на достатъчно кампании, насочени конкретно към младите. Българското правителство се е фокусирало върху това да убеди хората над 65 да се ваксинират чрез различни методи на подстрекаване, например парични добавки за ваксинирани пенсионери. Междувременно други държави се фокусираха и върху мерки, насочени към всички граждани, те включваха широк спектър от награди – безплатна храна, алкохол, ваучери и големи парични награди, в Ню Йорк този паричен стимул достигна колосалните 5 милиона долара, които можеше на лотариен принцип да бъдат спечелени от някой ваксиниран. В България имаше закратно томбола с награди, но тя беше с продължителност 1 месец и нямаше особен отзвук сред широката общественост.

Hub vaccinale Cagliari, foto Sardegnagol riproduzione riservata
Hub vaccinale Cagliari, foto Sardegnagol riproduzione riservata

Същевременно дезинформацията сред младите също има ключова роля за ниския процент ваксинирани. Фалшивите новини могат да се окажат пагубни за изграждане на доверие на младите българи към ваксините. В общественото съзнание съществува идеята, че вирусът COVID-19 не засяга толкова по-младите и не представлява опасност за тях. Това обаче не винаги е така и в много случаи и по-млади индивиди изкарват вируса с тежки последствия. Дори някои млади хора да го изкарват по-леко, в последствие те могат да го разпространяват и да заразят много други, излагайки ги на опасност. При тези обстоятелства е видимо колко вредни са фалшивите новини и дезинформацията, тъй като създават условия вирусът да продължава да бъде пренебрегван и да се поддържа висок процент на неваксинирани, които имат значително по-голям шанс да го разпространяват.

LEGGI ANCHE:  Covid Sardegna. Boom di positivi.

Фалшивите новини срещу ваксините за COVID-19 често са взаимствани от чуждоезични сайтове без особена проверка на тяхната достоверност и първоизточник. Много често тези взаимствани новини са базирани на подвеждащи или дирекно лъжливи твърдения. Голяма част от тези новини са без доказателства и са от лица, които нямат реални знания и експертиза в сферата на медицината. Има и оригинални български новини и статии, които обаче също се базират на манипулативни и крайни твърдения. Интересен е случай, при който сайт -Narodnavolq.com, публикува статии от името на медицински експерти, но тези експерти се оказват фиктивни, а публикацията си служи с лицата на съществуващи медицински работници, които са откраднати от други статии или сайтове на болници. Подобна практика по време на пандемия е недопустима и следва да бъде санкционирана, но тази тема е извън обхвата на настоящата статия.

Освен чрез онлайн новини, фалшивата информация много бързо и лесно се разпространява в социалните мрежи чрез публикации, постове в затворени групи и чрез препращане в чат платформи. Има десетки Фейсбук групи с хиляди участници под различни надслови: ‚Обединение антиваксъри‘, ‚Свободни от ваксини‘ и други подобни. Често се разпространяват петиции и шаблонни съобщения, които насърчават хора да избягват ваксинирането и дори да се борят активно срещу налагането му. В България има и активна политическа кампания срещу ваксинирането и чести протести.

Тези противоречиви и недостоверни източници на информация забавят темповете на ваксинация сред всички прослойки на българското общество. Особено вредни са за младите, които прекарват голяма част от времето си онлайн, където подобна фалшива инофрмация е постоянно достъпна и разпространявана. Социалните мрежи вече са поели ангажимент да следят каква информация се споделя, но трябват много повече усилия, за да има ефективно противопоставяне срещу дезинформацията и нейното масово разпространение.

Disinformation about the vaccines against COVID-19 and its impact on young people in Bulgaria.

Vaccination rates against COVID-19 vary considerably from country to country. At this moment, Dubai and Brunei lead the way with over 90% of their population being vaccinated, while there are dozens of countries with less than 10%. In Bulgaria, about 30% are currently fully vaccinated. It is also important to note that vaccination rates vary considerably based on the ethnicity, education level, place of work and age of the individuals being considered. Of interest is the low level of young people vaccinated compared to the number of vaccinated over the age of 65 years in Bulgaria.

LEGGI ANCHE:  Gender pay gap: le nuove misure vincolanti del Parlamento europeo.

For example, a May 2021 study placed the 18-24-year and 24–39-year age groups among the least likely to be vaccinated in America. In the UK, a similar study found that the 16-29-year age group showed the most resistance against vaccination. In Bulgaria, the same tendency can be observed. The number of vaccinated individuals between 20 and 29 years is about 180 thousand, while in the 30-39-year age group it is nearly 300 thousand, between 40-49-years – 370 thousand, between 70-79-years – 270 thousand. It is important to note that in order to draw a conclusion, one must compare these figures to the total number of inhabitants who fall within these age groups. An in-depth analysis would indicate that the percentage vaccinated in the 20-29-year age group is approximately 27%, the percentage vaccinated in the 70-79-year age group is close to 39%, and in the 40-49-year age group – 36%. This raises the question causes this low vaccination rate among the young.

On one hand, this can be explained by the lack of sufficient campaigns specifically targeting the young. The Bulgarian government has focused on persuading people over 65 years to get vaccinated through various methods, for example trough cash supplements for vaccinated pensioners. Meanwhile, other states have also focused on measures aimed at all citizens, these have included a wide range of rewards – free food, alcohol, vouchers and large cash prizes, in New York this cash incentive reached a colossal $5 million, which could be won by lottery by someone vaccinated. In Bulgaria, there was a lottery with prizes , but it lasted 1 month and did not have much resonance with the general public.

At the same time, misinformation among the young also plays a key role in keeping the rate of vaccination low. Fake news can be detrimental to building young Bulgarians’ trust in vaccines. There is a presumption in the public consciousness that the COVID-19 virus does not have a large effect on younger people does not pose a danger to them. However, this is not always the case and, in many cases, younger individuals also contract the virus with severe consequences. Even if some young people are not as affected by the virus, they can subsequently spread it and infect many others, putting them in danger. In these circumstances, it is evident how damaging fake news and misinformation can be, as they create conditions in which the virus continues to be ignored and maintains a high percentage of unvaccinated people, these people then have a significantly greater chance of spreading it.

LEGGI ANCHE:  Covid Sardegna: diminuiscono ricoveri e persone in isolamento domiciliare.

Fake news against COVID-19 vaccines is often taken from foreign language websites without verification of its credibility and origin. Often, this borrowed information is based on misleading or outright false claims. Much of it is without evidence and is from individuals who have no real knowledge or expertise in the field of medicine. However, there are also original Bulgarian news and articles that are also based on manipulative and extreme claims. There is an interesting case where a website – Narodnavolq.com, publishes articles on behalf of medical experts, but these experts turn out to be fictitious, and the publication uses the faces of existing medical workers, whose photos are stolen from other articles or hospital websites. Such practice during a pandemic is unacceptable and should be sanctioned, but that topic is beyond the scope of this article.

Vaccini Covid-19
Vaccini Covid-19

In addition to misleading online news, fake information spreads very quickly and easily on social media through posts, publications in closed groups, and trough messages on chat platforms. There are dozens of Facebook groups with thousands of participants under various names: ‘Antivaxxers United’, ‘Vaccine Free’ and the like.Petitions and template messages are often shared encouraging people to avoid vaccination and even to actively fight against its enforcement. In Bulgaria there is also an active political campaign against vaccination and frequent protests.

These contradictory and unreliable sources of information slow down the pace of vaccination among all segments of Bulgarian society. They are especially harmful for young people who spend much of their time online, where such false information is constantly available and disseminated. Social networks are already committed to monitoring what information is shared, but more effort is needed to effectively counter misinformation and its mass spread.