Влияние на известни и влиятелни личности върху разпространението на дезинформация.

Разпространяването на подвеждаща информация е един от основните проблеми на модерните общества. То има негативно отражение върху всякакви аспекти от нашия живот – политически живот, обществени отношения и разбирателство, здравеопазване, образование, т.н. Често ставаме свидетели на това как наши близки или приятели споделят в различни социални медии постове, които съдържат лъжлива или манипулирана информация. Понякога и самите ние може несъзнателно да сме разпространили недостоверна новина или пост. Тези явления със сигурност са вредоносни и трябва да се избягват. Но интересен въпрос би бил дали истинската опасност не се крие когато известни и разпознаваеми лица също започнат да разпространяват волно или неволно недостоверна информация?

От една страна, опасността когато наш близък или познат сподели нещо е, че имаме някаква емоционална връзка с него и на база на нея сме склонни да му се доверим. Същевременно може да се твърди, че последователите и почитателите на даден изпълнител, актьор, политик също имат изградена парасоциална връзка с него и му отдават високо ниво на доверие. Често възприемаме известните личности като модели за подражание. Те са успешни, заобиколени от ПР екип, чиято основна цел е да направи тази личност харесвана и способна да влияе на общността, нейните предпочитания и мнения. Известните личности могат да повлияят на това какви продукти купуваме, на кои марки имаме доверие, кои места бихме искали да посетим, в този ред на мисли дали биха могли и да повлияят на това на кои медии вярваме, кои политици подкрепяме, коя страна бихме подкрепили по определен обществен въпрос?

Едно проучване на учени от Института „Ройтерс“ е открило, че 20% от подвеждащите постове относно коронавируса са били създадени от профили на влиятелни личности. Същевременно тези постове са генерирали 69% от цялостното взаимодействие на потребители с постове с такова съдържание. Това не е изненадващо. Профилите на известни личности имат много повече последователи и генерират много повече отзвук. Затова редица автори отбелязват ключовата роля, която имат за разпространението на подвеждаща информация.

Някои ключови примери за влиянието на известни и разпознаваеми личности при разпространението на подвеждаща информация са: Ники Минаж и фалшива информация за вредите от ваксините: Рапърката Ники Минаж публикува в Туитър информация за вредното влияние на ваксините срещу COVID-19, като сподели анекдотна история как приятел на брат й е изпитал негативни странични последици, свързани с потентността му. След това изказване властите в Тринидад и Тобаго, държавата където се предполага се е случил инцидентът, излизат с изявление, че не е установен случаи на подобен вредоносен страничен ефект след ваксинация. Амитаб Бачан и мухите, за които се предполага, че разпространяват коронавирус: Боливудския актьор Амитаб Бачан споделя редица фалшиви новини, сред които и че домашните мухи могат да разпространяват коронавируса. След това негово изказване, Гугъл, отчита огромен скок в търсенето на “домашна муха” на английски и на хинди. MIA и недоказаната опасност от 5G: Певицата MIA, наред с други разпознаваеми личности, споделя информация, която твърди, че 5G нанася вреди върху здравето на хората. След продъжителна дезинформационна кампания в този смисъл и разпространяването на подобна информация онлайн, във Великобритания жители подпалват 5G инсталация, а пък в България, отново подведени от обществения страх и дезинформираност, местните общински съвети в Мездра и Балчик забраняват 5G мрежите.

LEGGI ANCHE:  Disinformation in the field of cosmetic plastic surgeries and other beauty procedures.

Тези случаи са особено притеснителни, защото показват пагубното влияние, което могат да имат известните личности и дезинформацията, която споделят. Разбира се те не са единствения фактор, който формира обществените нагласи, но могат да имат съществена роля. Особено голямо влияние могат да имат над младите хора, които се обръщат към тях като към модели за подражание и не проявяват достатъчно критичност, заради своята възраст и наивност. Всички тези нагласи създават големи предпоставки обществото ни да е изправено пред редица опасности, ако не започнем да бъдем по-критични към известните и разпознаваеми личности и задълженията, които имат като модели за подражание.

Доскоро беше проблем, че механизмите за противодействие срещу фалшива информация на редица социални мрежи не следяха постовете на известни личности и политици. Именно това разкриха и т.н. Фейсбук файлове, които показаха, че социалната мрежа не взимаше мерки срещу дезинформацията от политици и разпознаваеми лица. Но все пак социалните медии са започнали да отразяват когато известни разпространяват подвеждаща информация, например когато Тутър стигна до там да банне акаунта на Доналд Тръмп.

На второ място, важно е да се отбележи, че и известните личности започват сами да регулират своите действия. Често все пак се намират представители на обществеността, които да се противопоставят, когато тези личности не проявяват отговорност и споделят лъжлива информация. Затова вече е в техен интерес сами да провяряват какво споделят, както и да се вслушват в съветите на своите професионални ПР екипи каква информация да представят и как. При грешки биха могли дори да загубят спонсорства и партньорства, фенове, както и дори платформата си в краен случаи.

На последно място, самите потербители трябва да бъдат по-внимателни на кого се доверяват. Оказва се, че хората все повече разчитат именно на разпознаваеми личности като източник на информация и позиции, но вече следят тези личности да са се доказали като достоверни и отговорни към ангажимента си да разпространяват вярна информация. В крайна сметка, всеки от нас сам отговаря на кого ще се довери и не бива да базира това доверие изцяло на разпознаваемостта на лицата, защото техните мнения и позиции невинаги са базирани на факти и истинност.

Celebrity influence on the spread of misinformation.

LEGGI ANCHE:  Дезинформация при рекламиране на продукти за здравословен начин на живот.

The spread of misinformation is one of the major problems of modern societies. It has a negative impact on all aspects of our lives – politics, social relations, healthcare, education, etc. We often witness our relatives or friends sharing posts on various social media platforms that contain false or manipulated information. Sometimes we ourselves may have unknowingly spread an untrustworthy news report or post. These phenomena are certainly harmful and should be avoided. But an interesting question would be whether celebrities and other recognizable people pose greater dangers when spreading voluntarily or involuntarily unreliable information?

On one hand, the main danger when a relative or acquaintance of ours shares something is that we have an emotional bond with that individual and based on that we are inclined to trust them. At the same time, it could be argued that followers and fans of a particular performer, actor, politician also have an established para-social relationship with that person and place a high level of trust in them. We often perceive celebrities as role models. They are surrounded by PR teams whose main goal is to make that public figure likeable and able to influence the community, its preferences and opinions. Celebrities can influence what products we buy, which brands we trust, which places we would like to visit, in that line of thought could they also influence which media we trust, which politicians we support, which side we would support on a particular public issue?

A study by researchers at the Reuters Institute found that 20% of misleading posts about the coronavirus were created by profiles of influencers. At the same time, these posts generated 69% of overall user interaction with posts with such content. This is not surprising. Celebrity profiles have far more followers and generate far more response. That’s why a number of authors have noted the key role they play in spreading misleading information.

Some key examples of the influence of famous and recognizable figures in the spread of misleading information are: Nicki Minaj and false information about the harms of vaccines: Rapper Nicki Minaj tweeted about the harmful effects of the COVID-19 vaccines by sharing an anecdotal story of how a friend of her brother experienced negative side effects related to his potency. Following this statement, authorities in Trinidad and Tobago, the country where the incident allegedly occurred, issued a statement that no case of such a harmful side effect following vaccination has been identified; Amitabh Bachchan and the flies allegedly spreading coronavirus: Bollywood actor Amitabh Bachchan shared a number of posts with misinformation, including one that claimed house flies can spread the coronavirus. Following this statement of his, Google, reported a huge spike in searches for “house fly” in English and in Hindi; MIA and the unproven danger of 5G: Singer MIA, among other recognizable figures, shared information that claimed 5G is harming people’s health. After a sustained misinformation campaign which spread such information online, in the UK, for example, residents set fire to a 5G installation, while in Bulgaria, again misled by public fear and misinformation, local municipal councils in Mezdra and Balchik banned 5G networks on their territories.

LEGGI ANCHE:  Giovani eletti in UE: aperto il bando per il programma YEP del Comitato delle regioni.

These cases are particularly worrying because they show the detrimental effects that celebrities and the misinformation they share can cause. Of course, they are not the only factor shaping public attitudes, but they can play a significant role. They can have a particularly strong influence on young people who look at them as role models and are not as critical because of their age and naivety. All of this exposes our society to a number of dangers if we do not begin to be more critical of celebrities and other recognizable figures and the duties they have as role models.

Until recently, it was a problem that the mechanisms against misleading information of many social networks did not monitor the posts of celebrities and politicians. This is what the so-called Facebook files revealed – they showed that the social network was not taking measures against misinformation from politicians and recognizable figures. Still, social media platforms have begun to take action when celebrities spread misleading information, for example this was the case when Twitter went as far as to ban Donald Trump’s account.

Secondly, it’s important to note that celebrities are also starting to self-regulate their actions. Often, there are members of the public who speak up when these celebrities are not being responsible and share false information. Now it seems in the interest of the celebrities themselves to look over what they share and to listen to the advice of their professional PR teams on what information to present and how. If they make mistakes, they could even lose sponsorships and partnerships, fans, and even their platform.

Lastly, users themselves need to be more careful who they trust. It appears that people are increasingly relying on trustworthy individuals as the source of information, these are accounts who have proven themselves to be reliable and responsible towards their commitment to share truthful information. Ultimately, each of us is responsible for who we will trust, and we should not base that reliance entirely on the fame of individuals, because their opinions and positions are not always based on facts and truthfulness.

Foto di Thomas Ulrich da Pixabay